Algemene voorwaarden

26 jan 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching trajecten en online cursussen die door House of Interior Business worden aangeboden. Deelnemers die akkoord geven op de gestuurde factuur gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 House of Interior Business, Nieuwpoortslaan 133 te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 82684936.

1.2 De klant: De wederpartij van House of Interior Business, die een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door House of Interior Business aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan House of Interior Business om (een) bepaald(e), op de website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen House of Interior Business en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van House of Interior Business op www.houseofinteriorbusiness.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met House of Interior Business, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van House of Interior Business van toepassing.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van House of Interior Business worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door House of Interior Business ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen en consultancy trajecten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door House of Interior Business. House of Interior Business is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 In de online cursussen, trainingen en coaching sessies deel ik handvatten en mijn kennis en ervaring over verkopen, interieuradvies, branding en het starten van een eigen interieurbedrijf. Naast het volgen van een coaching traject, cursus of training is het belangrijk dat je zelf voldoende tijd neemt om de opdrachten te doen en nieuwe gewoontes in je leven te implementeren. Ik kan niet garanderen dat het volgen van een coaching traject, cursus of training successen in je leven of bedrijf genereert. Uiteraard zal ik mij inspannen om het traject met succes af te ronden. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft en dit kan je terug vinden op je offerte en op de website.

3.3 Coaching gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het online cursus, of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.

3.4 Wanneer je als deelnemer van het coachingstraject niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname.

3.5 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij je alle dagen niet aanwezig kunt zijn en dit tussen een maand voor aanvang van de eerste live training is gecommuniceerd.

3.6 Wanneer een coaching gesprek of event door omstandigheden niet kan doorgaan en House of Interior Business deze annuleert zal deze training op een later moment worden ingehaald.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

4.2 House of Interior Business kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces (in een keer of in termijnen). Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online cursus, training of coaching, de verplichting tot betaling bestaan. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door vooruit betaling middels overboeking per bank of giro onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient volledig binnen zeven (7) dagen na factuurdatum door House of Interior Business te zijn ontvangen. Daarna zal de dienst worden geleverd.

5.2 De klant geeft House of Interior Business toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd House of Interior Business het recht voor om een cursus of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en de verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training of coaching traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een training op locatie kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 House of Interior Business is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 House of Interior Business kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft House of Interior Business ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren of in te plannen. Hiertoe is House of Interior Business echter niet verplicht.


Artikel 7. Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen of coaching traject, dan hoort House of Interior Business dit graag zo snel mogelijk per email. House of Interior Business ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat House of Interior Business in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training of coaching traject aan House of Interior Business melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien House of Interior Business aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Indien House of Interior Business aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van House of Interior Business beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 House of Interior Business is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat House of Interior Business is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 De aansprakelijkheid van House of Interior Business is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor House of Interior Business  geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 House of Interior Business is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 House of Interior Business sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door House of Interior Business bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van House of Interior Business of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.8 Alle online curssusen, trainingen en coaching trajecten zijn bedoeld om de deelnemer te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. House of Interior Business kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de aangeboden kennis is geheel aan jou. House of Interior Business kan en wil alleen helpen door het delen van kennis, ervaringen inspiratie en strategieën.

8.9 Alle producten en diensten die House of Interior Business aanbiedt ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen of coaching trajecten is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. House of Interior Business bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door House of Interior Business gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching trajecten, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). House of Interior Business adviseert om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan House of Interior Business aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.


Artikel 9. Vrijwaring

9.1 House of Interior Business zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke House of Interior Business jegens de klant is.

9.2 De klant vrijwaart House of Interior Business tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van House of Interior Business bedingen.

9.3 De klant vrijwaart House of Interior Business volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,


Artikel 10. Overmacht

10.1 House of Interior Business heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat House of Interior Business gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van House of Interior Business verboden om de door House of Interior Business verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij House of Interior Business.

11.3 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, training, coaching traject of event tenzij House of Interior Business hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 12. Geheimhoudingen/Privacy

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 De persoonlijke gegevens die House of Interior Business via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. House of Interior Business houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen House of Interior Business en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden


14.1 House of Interior Business is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

14.2 House of Interior Business zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail toesturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra de wijziging zijn ontvangen.